عنوان ها
 
 
 
 پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مرکز ارتباطات مردمی

پورتال استانداری کرمانشاه

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی

سامانه ارتباطات مردمی

       وزارت تعلون،کارورفاه اجتماعی  

 

صفحه اصلي|سايت مراكز|تماس با ما|پست الكترونيك|منشور اخلاقي سازمان|پرتال اداری|English
.::"   سال رونق تولید "کشور به موازات نیاز به علم، به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد . (مقام معظم رهبری مدظله العالی) ::..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقصات

 
  عنوان مناقصه :خريد تجهيزات آموزشی
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :کارو کارگر
  تاريخ انتشار :1392/2/29
  آخرين مهلت :1392/3/08
  شماره صفحه روزنامه :6367 ? ???
  متن آگهي : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه اسناد و مدارك مربوط به مناقصه شماره :یک (عمومي – دو مرحله اي ) موضوع مناقصه : خريد تجهيزات آموزشی بهار 1392 اسناد و شرايط مناقصه 1-مناقصه گزار: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه – آدرس : کرمانشاه -سه راه حافظیه تلفن: 8365161 -0831 2- مناقصه گر(پيشنهاد دهنده ): شخص حقوقي يا حقيقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند. 3- ارزيابي مالي :فرآيندي است كه در آن مناسبترين قيمت از بين پيشنهادهایي كه پذيرفته شده اند انتخاب مي شود. 4- ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد مناقصه و امضاي آنها و غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت . 5- موضوع مناقصه: تجهيزات کارگاهی بر اساس مشخصات فني پيوست به شماره های :1001-1002-1003-1004-1005 6- پيوست هاي اسناد مناقصه شامل: الف: ليست تجهيزات مورد نياز به همراه مشخصات فني. ب: فرم پيشنهاد قيمت. د :فرم تعهد منع مداخله در معلاملات دولتي. ه :فرم نمونه قرارداد. 7- مبلغ ، نوع و چگونگي ارائه تضمين شرکت در مناقصه : جهت شركت در مناقصه كليه شركت كنندگان بايستي جهت انجام امور موضوع مناقصه مبلغ تضمین را بر اساس آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب هيات وزيران و به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي با مدت اعتبار اوليه 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهاد و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار و یا واریزی نقدی به حساب خزانه شماره 2171873751009 نزد بانک ملی شعبه مرکزی کرمانشاه بشرح ذیل واریز نماید. ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی جهت رشته نانو تکنولوژی به مبلغ29،000،000 ریال ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی جهت رشته نمونه سازی وساخت سریع به مبلغ22،000،000 ریال 3- ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی جهت رشته ریخته گری به مبلغ 19،000،000 ریال 4- ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی جهت رشته بیوتکنولوژی به مبلغ 17،000،000 ریال 5- ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی جهت رشته کنترل ابزاردقیق 14،000،000 ریال 6-در صورتیکه مناقصه گر شرایط پیشنهاد در همه رشته ها و یا چند رشته را داشته باشد می تواند به میزان مجموع سپرده را یکجا با قید نام رشته ضمانت نامه ارائه و یا واریز نقدی نماید. تبصره : تضمين شركت در مناقصه تنها زماني قابل قبول خواهد بود كه بر طبق مفاد آخرين تصويب نامه هيئت وزيران تهيه و همزمان با ساير اسناد مناقصه تسليم شده باشد. قرائت شد و مورد قبول است. 1 8- دعوت به جلسه: بدينوسيله از كليه مناقصه گران ( پيشنهاد دهندگان ) دعوت مي شود كه در صورت تمایل نماينده مطلع و تام الاختيار خودرا با معرفي نامه كتبي براي حضور در جلسه بازگشايي پاكتهاي مالی اين مناقصه در زمان مقرر به محل ياد شده اعزام فرمايند. 9- طبقه بندي كلي پاكتهاي پيشنهادي: 1-9- كليه پيشنهادها مي بايست در 3 پاكت جداگانه از يكديگر تنظيم و بصورت لاك و مهر شده در یک لفاف ارائه گردند. 2-9- هر يك از پاكتها بايد بر حسب موارد دقيقاً و با حروف بزرگ به صورت (الف) و (ب) و (ج) مشخص شوند. 3-9- درج شماره مناقصه ، نام ، آدرس، تلفن مناقصه گر (پيشنهاد دهنده ) و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكتها الزامي است. 10- محتويات پاكتهاي پيشنهادي: 1-10- پاكت الف(پاكت تضمين) بايد حاوي مدارك زير باشد: -محتوي تضمين شركت در مناقصه. 2-10- پاكت ب بايد حاوي مدارك زير باشد: - تصوير اسناد مناقصه كه عبارت قرائت شد و مورد قبول است ، در ذيل كليه صفحات آن درج و همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پيشنهاد دهنده رسيده باشد. -مشخصات مناقصه گر شامل نام ، آدرس ، شماره تلفن ، فاكس ، كدپستي ، كد ملي -تصوير اساسنامه شركت كه بايستي به مهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد و به امضاء صاحبان امضاء ممهور شده باشد و به امضاء صاحبان امضاء تعهد آور ( اشخاص حقوقي ) شركت برسد. - تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آخرين تغييرات شركت . (اشخاص حقوقي) يا پروانه توليد و بهره برداري و مجوز ورود كالا و تجهيزات پيشنهادي ( براي اشخاص فردي الزامي است) - مشخصات فني تجهيزات اعلام شده همراه با كاتالوگ مربوطه كه تمامي صفحات آن بايستي توسط شركت كننده مهر گردد. - فرم تكميل شده اعضاي هيئت مديره ، مديرعامل و بازرسين شركت (پيشنهاد دهنده ) و امضاء و ممهور نمودن فرم تعهد نامه مربوط به عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 ( اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و بازرسين نبايستي از كاركنان دولت باشند.) - نام و عنوان شغلي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و كسانيكه حق امضاء دارند. 3-10- پاكت ج (پاكت قيمت ): پاكت قيمت بايد حاوي اطلاعات و مدارك ذيل باشد: اعلام قيمت فهرست موضوع مناقصه بر حسب فرم پيشنهاد قيمت پيوست بصورت ريالي و تحويل در انبار خريدار. قرائت شد و مورد قبول است. 2 اعلام مدت زمان تحويل كالاي پيشنهادي ( در صورت برنده شدن و حداکثر تا سقف یک هفته) تبصره : با توجه به اينكه بعد از بازگشايي پاكتهاي قيمت هيچ گونه پيشنهاد تخفيفي از پيشنهاد دهنده قابل قبول نخواهد بود و قيمت هاي مندرج در پاكت (ج) ملاك تصميم گيري مي باشد ، لذا شركت پيشنهاد دهنده بايد آخرين قيمت پيشنهادي خود را با در نظر گرفتن تخفيفات ممكنه اعلام نمايد. 11- توضيح و تشريح اسناد : 1-11- شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت اسناد ، مي توانند هر گونه سوال و نظرخود را در باره مشخصات – شرايط مناقصه – و ساير موارد را با شماره تلفن8363555 واحد آموزش اداره کل آموزش فنی وحرفه ای تماس حاصل نمایند. 12- شرايط عمومي مناقصه ( رد پيشنهادات - اعاده تضمين – ساير شرايط ): 1-12- موارد رد پيشنهادات : پيشنهادهايي كه به يكي از حالات زير واصل گردند ، توسط كميسيون مناقصه مورد قبول قرار نگرفته و به مناقصه گران ذيربط اعاده مي شوند. الف: پيشنهادهايي كه مخدوش ، مبهم يا مشروط ارائه شده باشند . ب: پيشنهادهايي كه به نحوي از انحاء مغاير با مشخصات و ساير شرايط اسناد مناقصه باشند. ج:پيشنهادهايي كه بصورت ناقص ارائه شده باشند . ( به تشخيص كميسيون مناقصه ) هـ: پيشنهادهايي كه بعلت ضرورت و تجديد يا لغو مناقصه اعاده مي شوند. 2-12- موارد اعاده تضمين شركت در مناقصه به ترتيب زير مي باشد. الف: كليه موارد مذكور در بند 1-12 ب: تضمين مناقصه گراني كه بر اساس ارزيابي مالي و در مرحله نهايي ، برنده مناقصه نشده اند. ‍ج: تضمين مناقصه گراني كه بر اساس ارزيابي فني و بازرگاني و در مرحله نهايي ، برنده مناقصه نشده اند. 3-12- موارد ضبط تضمين شركت در مناقصه به ترتيب زير مي باشد. الف :تضمين شركت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گراني كه در حين برگزاري مناقصه ، از ادامه مناقصه صرفنظر نمايند. ب:تضمين شركت در مناقصه برنده اول مناقصه در صورت ارجاع كار به وي و امتناع برنده ياد شده از ارائه تضمين انجام تعهدات و يا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در اين شرايط. ج: تضمين شركت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع كار به وي ( عنداللزوم ) و امتناع از ارائه تضمين انجام تعهدات و يا انعقاد قرارداد مانند رديف ب. قرائت شد و مورد قبول است. 3 4-12- ساير شرايط عمومي : 1- هيچ يك از پيشنهاد دهندگان مجاز به ارائه بيش از يك پيشنهاد قيمت نمي باشد و در غير اينصورت وفق بند 1-12 رفتار خواهد شد. 2- مناقصه گران نبايستي مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتي باشند. 3- برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد بايستي يك فقره ضمانتنامه بانكي بابت تضمين انجام تعهدات معادل 5% مبلغ كل قرارداد و در مهلت مقرر به نماينده مناقصه گزار تسليم نمايد در صورت عدم ارائه تضمين انجام تعهدات از سوي برنده مناقصه طبق بند 3-12 عمل خواهد شد. 4- ضمانتنامه بانكي مربوطه مي بايست توسط يكي از بانكها مورد قبول مناقصه گزار و بصورت غير مشروط- غير قابل انتقال – قابل تمديد و بنا به نظر مناقصه گزار صادر و از تاريخ صدور حداقل به مدت يكسال معتبر باشد. 5- مواردي كه تضمين انجام تعهدات ارائه شده توسط برنده وفق آخرين مصوبات هيات وزيران و مورد تائيد مناقصه گزار نباشد حكم عدم تحويل تضمين انجام تعهدات محسوب شده و طبق بند 3-12 عمل خواهد شد. 6- اعتبار مورد نياز جهت اجراي موضوع مناقصه از طريق منابع مالي تامين گرديده است. 7- افزايش يا كاهش 25% موضوع قرارداد براساس اعلام مناقصه گزار و در طول قرارداد امكان پذير خواهد بود. 13- موارد رسيدگي به شكايات : با استناد به ماده 7 قانون مناقصات ، نكات زير را قابل توضيح مي داند: 1-13- چنانچه هر يك از مناقصه گران نسبت به اجراء نشدن مواردي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشند مي توانند اعتراضات خود را به صورت مكتوب به اين اداره کل ارسال دارند. 2-13- اين اداره کل ظرف مدت 15 روز كاري از تاريخ دريافت شكايات رسيدگيهاي لازم را بعمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض طبق مقررات اقدام خواهد نمود و در صورتيكه شكايت را وارد تشخيص ندهد جوابيه اي لازم به شاكي منعكس خواهد نمود. 3-13- چنانچه شاكي نتيجه و جوابيه را نپذيرد ، مراتب به هيات رسيدگي به شكايات ارجاع و هيات مزبور ضمن رسيدگي ، نتيجه را اعلام خواهد كرد و در صورت اعتراض هر يك از طرفين ، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاع شده و مناقصه روال معمولي خود را طي خواهد كرد. قرائت شد و مورد قبول است. 4 14- نحوه گشايش پيشنهادها- چگونگي ارزيابي – نحوه اعلام برنده مناقصه : الف : مراحل گشايش پيشنهادها به ترتيب زير خواهد بود : تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان و مكان مقرر در اين شرايط تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان – حاضران و شركت كنندگان در جلسه گشودن پاكت الف و كنترل آن گشودن پاكت ب و كنترل آن و ارجاع به كميته فني و بازرگاني جهت بررسي مشخصات فني تحويلي از طرف شركت كنندگان گشودن پاكتهاي قيمت (پاكت ج) و اعلام آن به همه مناقصه گران بعد از دريافت صورتجلسه كميته فني و بازرگاني مناقصه گزار. تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش پيشنهادها با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصه ب: ارزيابي مالي (نهايي) و تعيين برنده مناقصه : ارزيابي مالي شركت كنندگاني كه پيشنهاد فني آنها مورد قبول واقع شده ، توسط كميسيون مناقصه، مناقصه گزار صورت خواهد گرفت و مناقصه گري كه در مجموع حائز قيمت مناسب باشد به عنوان برنده مناقصه تعيين خواهد شد. پاكتهاي قيمت مناقصه گران در اين مرحله گشوده مي شود ( وفق رديف 5 ) بند 14 (الف ) برنده اول و دوم مناقصه پس از بررسيهاي فوق الذكر توسط كميسيون مناقصه تعيين و اعلام خواهد شد. تبصره 1: تعيين برنده دوم مناقصه در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با نفر اول مناقصه كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد. تبصره 2: پس از تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ، تضمين آنان نگهداري و تضمين شركت در مناقصه ساير مناقصه گران مسترد مي گردد. 15-مراحل ارجاع كاربه برنده مناقصه: 1-15- شركت در مناقصه و تسليم پيشنهاد به منزله سند قبول محتويات و مفاد كليه اسناد مناقصه مي باشد لذا پس از ابلاغ كتبي مناقصه گزار به برنده مناقصه ، وي بايد ظرف مدت حداكثر سه روز كاري براي تسليم تضمين انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر شود تا پس از مبادله قرارداد ، تضمين شركت در مناقصه برنده اول و دوم آزاد گردد در غير اينصورت و چنانچه برنده اول از پيشنهاد خود عدول نمايد يا تضمين انجام تعهدات را ارائه ننمايد تضمين شركت در مناقصه وي ضبط خواهد شد. قرائت شد و مورد قبول است. 5 2-15- در حالت فوق به برنده دوم ابلاغ مي شود كه ظرف مدت فوق الاشاره به منظور ارائه تضمين انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر گردد تا تضمين شركت در مناقصه وي نيز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بديهي است در صورت عدول وي از پيشنهاد خود و امتناع از ارائه تضمين انجام تعهدات ( و يا انعقاد قرارداد) تضمين شركت در مناقصه وي نيز ضبط خواهد شد. تبصره : در صورت ضبط تضمينات نفرات اول و دوم ، مناقصه در صورت تشخيص مناقصه گزار تجديد خواهد شد. 16- مراحل تجديد و لغو مناقصه : الف: موارد تجديد اين مناقصه عبارتند از : امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد پايان مدت اعتبار پيشنهادها راي هيات رسيدگي به شكايات بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي آن منتفي گردد. ب:موارد لغو اين مناقصه عبارتند از: 1.نياز به انجام موضوع اين مناقصه مرتفع شده باشد. 2. تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد وموجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد. 3. پيشامدهاي غير متعارف نظير جنگ – زلزله – سيل و مانند آنها. 4. راي هيات رسيدگي به شكايات 5. تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران 17-هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد. 18- برنده مناقصه بايستي تجهيزات تحويلي را بمدت يك سال از زمان نصب گارانتي نمايد و در اين رابطه ملزم به ارائه يك فقره چك شخص حقيقي يا حقوقي به مبلغ كل قرارداد ميباشد. ضمناً تعهد انجام خدمات پس از فروش و پرداخت خسارتهاي احتمالي ناشي از عدم ارائه خدمات پس از فروش بمدت ده سال را كتباً ارائه نمايد. 19- برنده مناقصه بايستي نسبت به ارائه كارت گارانتي تجهيزات براي هر يك از تجهيزات بصورت همراه با تجهيزات اقدام نمايد در غير اينصورت از تحويل تجهيزات خودداري خواهد شد. 20- كليه پيشنهادات قيمت جهت تجهيزات داخلي و يا خارجي بايستي بصورت ريالي باشد. 21- محل تحويل كليه تجهيزات موضوع مناقصه از برنده، انبار تعیین شده از سوی مناقصه گزار در شهر کرمانشاه می باشد. 22-كليه تجهيزات توليد خارج بايستي داراي مدارك مثبته از قبيل گواهي مبداء – تائيد كارخانه سازنده ، پروانه سبز گمركي و ساير مدارك مورد نياز باشد. قرائت شد و مورد قبول است. 6 23- كليه پيشنهادات بايستي تا پايان وقت اداري مورخه:22/03/1392به امور مالی اداره کل تحويل گردد و به پيشنهادات واصله بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. 24- كليه پاكتهاي الف و ب پيشنهاد دهندگان در ساعت:10 صبح ، مورخه:23/03/1392بازگشايي و در صورت تكميل بودن مدارك جهت بررسي فني به كميته فني و بازرگاني تحويل خواهد شد. 25- پاكات ج پيشنهاد دهندگان پس از اعلام نتيجه فني كميته فني و بازرگاني بررسي و تصميم گيري خواهد شد. 26- بر اساس آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مصوب هيئت وزيران مبلغ پيش پرداخت جهت قراردادهاي منعقده با برندگان معادل 25% مبلغ كل قرارداد در قبال ارائه تضمين معتبر بانكي مي باشد. 27- برنامه ريزي تحويل كالا بر اساس شرايط قراردادها خواهدبود. 28- ارزيابي كيفي توسط كميته فني و بازرگاني انجام مي گيرد. 29- مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 30-رعایت مصوبه شماره 145359/ت 47364 ه مورخ 23/7/90 هیات محترم وزیران 31-شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در صورت دارا بودن شرایط در یک الی پنج رشته اعلام شده قیمت پیشنهادی به صورت مجزا ارائه نمایند. 32- مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت نهایی لحاظ می گردد . قرائت شد و بطور كامل مورد قبول بوده و رعايت خواهد شد. مهر و امضاهاي مجاز و تعهد آور (مناقصه گر) باسمه تعالي پيوست (2001) تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي مورخ 2/10/1337 مربوط به مناقصه : شماره یک اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 ، نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد ، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت درمناقصه را ضبط نمايد. همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان فروشنده قرارداد مربوط را امضاء نمايد و برخلاف اظهارات فوق در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد، يا چنانچه افرادي كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين قرارداد سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات طرف قرارداد را ضبط و خسارت وارده بر اثر فسخ قرارداد و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد ، تعيين ميزان خسارات وارده با تشخيص كارفرما مي باشد. اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود ، چنانچه در حين اجراي قرارداد به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ قرارداد و با تاخير در آراي كار را نيز بنا تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود . مضافاٌ اين پيشنهاد دهنده اعلام مي دارد كه بر مجازات هاي مترتب و متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد. تاريخ : نام پيشنهاد دهنده : نام نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده فهرست تجهیزات مورد نیاز رشته ریخته گری (کد 1001) رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 1 دستگاه دایکاست 1 ظرفیت حداقل 70 کیلو گرم قطعه تولیدی محفظه سرد قابلیت آموزشی به همراه قالبهای متعدد کلیه وسایل مورد نیاز جهت راه اندازی آن قابلیت ریخته گری آلیاژ های آهنی و غیر آهنی یا بطور مجزا و تک کاربردی 2 کوره زمینی 1 سوخت گازی ذوب ریزی حداقل 100 کیلو گرم بوته گرافیتی دارای سیستم هوشمند کنترل شعله و دما شامل فن دمنده سانتریفیوژ هوا با ظرفیت حداقل 300000 کیلو کالری بر ساعت مشعل گازی شیر گازی 1 اینچ تابلو برق کنترل مدار نصب و راه اندازی آن در محل کارگاه 3 کوره دوار 1 ظرفیت ذوب دهی حداقل 200 کیلو گرم فولاد و چدن سوخت گازوئیلی به همراه تابلو برق و کلیه متعلقات و جداره کوبی در محل کارگاه 4 دستگاه پولیشر 2 دو دیسک مجزا قابلیت کار کرد جداگانه دیسک ها دارای 2 موتور مجزا قابلیت تنظیم سرعت توسط اینورتور اتصالات زیر دیسک ها از جنس استیل ضد زنگ دارای درب تفلونی رنگ بدنه الکترو استاتیک مجهز به سیستم آب فشار و تخلیه فاضلاب 5 کوره الکتریکی 3 ظرفیت گرمایی 1500 درج سانتی گراد حجم 6 لیتر مجهز به نشانگر حرارتی دیجیتالی hanyoung با قابلیت برنامه ریزی شیب حرارتی 8 برنامه ای 8 مرحله ای ترموکوبل نوع s برق تکفاز نصب و آماده سازی کلیه تجهیزات و متعلقات جانبی آنها بر عهده برنده مناقصه می باشد. رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 1 pH متر و هدایت سنج (کنداکتومتر) رومیزی 1 محدوده pH از 2- تا 20 قدرت اندازه گیری: 0.1 و 0.01 و 0.001 دقت 0.003 ± اتوکالیبره با قابلیت کالیبراسیون بافرهای 4،7 محدوده هدایت سنجی: 0 تا S 999/1 قدرت اندازه گیری: 0.01 میکروثانیه تا 1 میلی ثانیه محدوده دمایی: 10- تا 105 درجه سانتی گراد 2 کوره الکتریکی دیجیتالی 1 کارکرد تا دمای 1100 یا 1200 درجه سانتی گراد حجم 2 لیتر 3 آون دیجیتال فن دار 1 کارکرد تا دمای حداکثر 250 یا 300 درجه سانتی گراد حجم 108 لیتر 4 سانتریفیوژ دیجیتال 1 6000 دور بر دقیقه 8 شاخه 15 سی سی با روتور ظرفیت 8*15 میلی لیتر 5 هیتر همزن مغناطیسی دیجیتال 4 محدوده سرعت: rpm1500-50 محدوده دمایی: دمای اتاق تا oC310 دقت کنترل حرارت: ±1K 6 ترازوی دیجیتال 1 دقت 0001/0 گرم و ظرفیت 120 گرم 7 ترازوی دیجیتال 2 دقت 01/0گرم و ظرفیت 210 گرم 8 همزن التراسونیک 1 شامل محفظه مخصوص و پروب های مخصوص و قابلیت تنظیم فاصله پروب ها و قابلیت تنظیم دما فهرست تجهيزات مورد نياز رشته نانو تکنولوژی (کد 1002) صفحه 1 صفحه 2 رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 9 میکروسکوپ نوری 1 معمولی دو چشمی 10 میکروسکوپ نوری دوربین دار دوچشمی 1 دارای دوربین 3 مگا پیکسل نصب شده بطور یکپارچه بر روی هد میکروسکوپ، به همراه نرم افزار اختصاصی آنالیز تصاویر 11 هود شیمیایی 2 با بهترین کیفیت 12 یخچال و فریزر 1 6 فوت آزمایشگاهی 13 دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیر 1 ظرفیت تولید 4 لیتر در ساعت مجهز به کندا نسور شیشه ای فیوز حرارتی از ترموستات گازی (جهت محافظت از المنت های حرارتی هنگام قطع آب) 14 ویسکومتر 1 ویسکومتر دورانی دارای 4 یا 6 اسپیندل و محلول های استاندارد جهت کالیبراسیون 15 دستگاه چگالش از فاز به روش بخار شیمیایی (CVD) 1 این سیستم شامل: کوره الکتریکی تیوپی دو ناحیه ای دمای 1100 درجه سانتی گراد لوله کوارتز تحت اتمسفر گاز دو عدد فلومتر دستی 1 عدد بوته سرامیکی سیستم کنترل مستقل دما با PID برای هر ناحیه فلنچ و کلمپ برای اتصال به لوله گاز سیستم خلاء با پمپ روتاری استوک ادواردز (8 متر مکعب) کلمپ، فلنچ و لوله های خرطومی برای اتصال به پمپ خلاء پمپ دیفیوژن و شیرآلات و اتصالات آن 16 میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM ) 1 Resolution: 25 nm Magnification: 45000 x Accelleration Voltage: 5 kv Image Format:JPEG,TIFF, BMP Secondary Electron Detector BSE Detector EDS Detector دستگاه آنالیز تصویر همراه کلیه متعلقات جانبی ، بسته آماده سازی نمونه ، نصب و آموزش کلیه متعلقات و تجهیزات جانبی و نصب و آماده سازی و آموزش بر عهده برنده مناقصه می باشد. فهرست تجهیزات مورد نیاز رشته کنترل و ابزار دقیق (کد 1003) رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 1 Process Automation With PLC and Network 1 ست باتلینگ: پمپ و عملگر با رنج ولتاژ کنترلی 24-0 ولت تحمل فشار سیستم 0.5 بار و دارای 2 مخزن 10 لیتری سنسوراولتراسونیک 500-150 میلی متر آنالوگ و با ولتاژ 10-0 ولت ست رآکتور: واحد گرم کننده با ظرفیت 1000-0 وات و 230 ولت AC پمپ 24-0 ولت DC همزن 10-0 ولت DC دارای 1 مخزن 10 لیتری و سنسور دمای مقاومتی PT100 ست میکسینگ: پمپ 24-0 ولت DC همراه موتور 10-0 ولت DCبرای کنترل سنسور فلومتر با رنج 9-0 لیتر بر دقیقه با تبدیل کننده 1200-40 هرتز با ولتاژ 10-0 ولت دارای 2 مخزن 10 لیتری ست فیلترینگ: تنظیم کننده فشار تناسبی پمپ 10-0 ولت و همزن 24-0 ولت سنسورفشار با رنج 10-0 بار 10-0 ولت واحد کنترل: PLC S7-315 2DP HMI رنگی و لمسی یا عملگردستی و قابلیت تنظیم پارامترهای PID کنترل Interface to station: Syslink IEEE488 24 PIN پردازشگر SIMATIC S7 ارتباط به اترنت و دارای پروتکل TCP-IP کلیه متعلقات جانبی و نصب و آماده سازی و آموزش بر عهده برنده مناقصه می باشد. مشخصات تجهیزات مورد نیاز کارگاه نمونه سازی سریع و ریخته گری دقیق (کد 1004) صفحه 1 رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 1 3D scanner Roland 1 قابلیت اسکن قطعات به صورت 3 بعدی وضوح 1200 LPT اندازه میز 130*203 همراه داشتن نرم افزار مدل سازی PC,PICZA3 نرم افزار Pixform Pro و کاتالوگ مخصوص دستگاه قابلیت ترمیم فایلهای در نرم افزار دستگاه قابلیت پشتیبانی فرمتهای STL , IGES …… تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه در محل یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش 2 Rapid prototyping Systems (دستگاه نمونه ساز سریع ) 1 دارا بودن سیستم USP 2 عدد صفحه مخصوص دستگاه به همراه کلیه متعلقات فنی لازم همراه داشتن نرم افزار VISCOM و کاتالوگ مخصوص دستگاه یک دستگاه خشک کن CU 10 عدد تانک CD و قفل دستگاه تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه در محل یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش 3 فرز CNC Machine چهار محوره 1 یک ست کامل Rotari Fixture محور 4 با فک مخصوص یک ست Prob جهت دیجیتایز کردن کپی کردن از قطعات 3 بعدی همراه با نرم افزار Modela گیره های مخصوص جهت حکاکی ، ماشین کاری داخلی و خارجی گیره های مخصوص اره کاری همرا داشتن متعلقات حکاکی همراه با ابزار گیر با 3mm 3.175 mm مدل ZDC-5025 ZDC 2000 جمعا 20 عدد تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه در محل یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش صفحه 2 رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 4 پک کامل ریخته گری در خلاء 1 یک دستگاه ذوب و ریخته گری VPC-040 سیستم کامل همراه با Supper Allo , Auto Cast , Dired Vibation سیستم کنترل فرایند ریخته گری Vacuum Pump 10 عدد بوته کرافیتی اندازه 40*75 کد HV000662 10 سیلندر باکد VK000129 10 سیلندر باکد ZA000288 3عدد واشر مخصوص حرارت سنج TYP.k جهت VPC040 یک دستگاه موم زن تک سیلندری قابلیت کنترل فشار با دمای 0-85 c ظرفیت 0.61 رومیزی. یک دستگاه مخلوط کن گچ با کد HS000030 کوچک سری RAL-3027 با ظرفیت 3 الی 5 سیلندر کوچک همراه با Vacuum Pump رومیزی یک دستگاه کوره پخت رومیزی جهت 3 الی 5 سیلندر با تانک مخصوص موم از SS استیل جهت تخلیه موم همراه با سینی مربوطه درجه حرارت تا 900c تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه در محل یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فهرست تجهیزات مورد نیاز رشته بیوتکنولوژی (کد 1005) صفحه 1 رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 1 PCR (ترمال سایکلر 48 خانه) 1 مدل 2000 به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 2 اسپکتروفتومتر –vis تک پرتویی 1 Model :2100 Optical System: Signal beam, grating system 1200 Lines/mm Wavelength Range: 325-1000 nm Wavelength Accuracy:±2.0 nm Wavelength Repeatability:± 1.0nm Photometric Range: 0-125%,-0.097-1.999A,o-1999c(0-1999F) Photometric Accuracy: ±0.5%T Stray Light: ≤0.3%T@220nm&340nm Bandwighth:5nm Stability:±0.002A/h@500nm Display:LED Data Output:RS-232 به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 3 سیستم ژل داک 1 ست کامل شامل اتاقک UV دارای دوربین 12 مگاپیکسل دارای صفحه نمایش LCD رنگی قابلیت ذخیره در کامپیوتر به همراه ترانس ایلومینیتور به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 4 الکتروفورز افقی 1 سایز متوسط 10×7 به همراه کلیه ملحقات فنی استاندارد به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش فهرست تجهیزات مورد نیاز رشته بیوتکنولوژی (کد 1005) صفحه 2 رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 5 الکتروفورز عمودی 1 ابعاد پلیت 12×11 ابعاد ژل مفید8 ×8 به همراه کلیه ملحقات فنی استاندارد یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 6 ژرمیناتور 1 اتاقک با رنگ الکتروستاتیک سیستم الکتریکی و برودتی در ابعاد خارجی 93 طول 95 عرض 140ارتفاع 300 لیتر کنترل جهت کنترل دما در محدوده 45-4 درجه سانتی گراد با قابلیت دریافت دو ست پوینت دمایی جهت کنترل دمای شب و روز تغییر دما رمپ سنسور دما و کنترل رطوبت جهت کنترل رطوبت در محدوده 90-40% با قابلیت دریافت دو ست پوزیت روز و شب 12 لامپ فلورسنت 18 وات در طرفین دارای آلارم صوتی ترموستات مکانیکی جهت Shut down دستگاه در صورت بروز مشکل دارای 4 عدد سینی پانچی استیل در دو طبقه به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 7 آب مقطر گیری 2 بار تقطیر 1 ظرفیت تولید 4 لیتر در ساعت مجهز به کندانسور شیشه ای فیوز حرارتی از نوع ترموستات گازی(جهت محافظت از المنت های حرارتی هنگام قطع آب) به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 8 فور-( آون )هوشمند 1 ظرفیت 55 لیتر رنج دما تا 250 درجه بدنه داخلی از استیل ضد زنگ مجهز به دریچه تخلیه هوا به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش فهرست تجهیزات مورد نیاز رشته بیوتکنولوژی (کد 1005) صفحه 3 رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 9 شیکر ارلن بالن-دیجیتال نمایشگر LCD 1 حداکثر وزن مجاز روی شیکر 15 کیلوگرم رنج سرعت 50 ال 220 دور در دقیقه دارای میکروکنترلر جهت تنظیم دور تایمر الکترونیکی مجهز به سیستم کنترل جریان جهت محافظت از موتور دارای گیربکس قوی جهت قدرت بیشتر دستگاه دارای سیستم توقف نوبتی به همراه ملحقات رولی Universalجهت نگهداری ارلن و بالن ها قابلیت 2 طبقه نمودن صفحه شیکر (Option) به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 10 PH متر رومیزی 1 قابلیت اندازه گیری PH- Mv و دما رنج اندازه گیری PH 14-0 قدرت اندازه گیری 01/0 رنج اندازه گیری Mv1999 قابلیت اندازه گیری دما از 0 تا 100 درجه سانتیگراد قابلیت نمایش همزمان PH و دما روی صفحه LCD تطبیق PH و دما (ATC) اتوکالیبره با قابلیت کالیبراسیون با محلول بافر 4 و 7 دارای پایه نگدارنده الکترود جهت حفظ ایمنی الکترود به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 11 یخچال 6 فوت آزمایشگاهی 1 مجهز به سیستم آنتی باکتریال به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 12 سانتری فیوژ- دیجیتال 1 سرعت 4000 هزار دور درقیقه به همراه روتور Angle (24 شاخه 15 سی سی) به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 13 اتوکلاو 25 لیتری 1 سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند دارای برنامه استریلیزاسیون :121 درجه سانتیگراد ½ بار زمان قابل تنظیم: یک دقیقه تا 59 دقیقه اتاقک: استنلس استیل316L (ضخانت 3 میلیمتر) درب: استنلس استیل316L (ضخانت 8 میلیمتر) طوقه: استنلس استیل316L (ضخانت 16 میلیمتر) بدنه: ورقه فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک مشخصات ایمنی شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی CE هشدار دهنده افزایش و کاهش حرارت و فشار هشدار دهنده باز بودن درب هشدار دهنده کمبود آب سیستم قفل ایمنی درب به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 14 ترازوی دیجیتالی 1 دقت: 1 0/0 ظرفیت 2 کیلوگرم به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 15 ترازوی دیجیتالی 1 دقت: 1 00/0 ظرفیت 320 گرم به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 16 هات پلیت مگنت آنالوگ 1 قطر صفحه: 15 سانتی متر حداکثر دما: 300درجه حداکثر سرعت: rpm1250 به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 17 کلونجر 1 با کلیه ملزومات فنی متعلقه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 18 کوارتز کریستال نانو بالنس 1 همراه با کوارتز با پوشش طلا 10 مگا هرتز با برش AT به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه 19 ست استریل استخراج ژن pcr 1 به همراه کلیه متعلقات فنی لازم فهرست تجهیزات مورد نیاز رشته بیوتکنولوژی (کد 1005) صفحه 4 فهرست تجهیزات مورد نیاز رشته بیوتکنولوژی (کد 1005) صفحه 5 رديف شرح تجهيزات تعداد توضيحات فني 20 بن ماری جوش و سرولوژی با درب شیبدار 1 دارای محفظیه داخلی استیل ضد زنگ و بدون درز و جوش دارای سیستم میکرو پروسسور ظرفیت: 22 لیتر دقت 1/0 میزان دما: از دمای محیط تا 100 درجه قابل تنظیم دارای نمایشگر LCD دارای عیب یاب مرکزی دارای ترموستات دوم (ترموستات اطمینان) دارای تایمر 999 ساعته هوشمند دارای قابلیت نصب سینی 8 خانه درب حلقوی قابلیت استفاده به صورت تک خانه قابلیت استفاده به صورت 8 خانه به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش 21 هود میکروبی (لامینار فلو) 1 ابعاد : ارتفاع 220 ، عرض 120 ، عمق 85 اسکلت از جنس پروفیل 30*30 با پوشش رنگ کوره ای بدنه و جداره های خارجی از جنس ورقه فولادی با پوشش رنگ کوره ای سطح کاری از جنس ورقه های استنلس استیل در قسمت وسط به صورت مشبک دارای لگن گالوانیزه با پوشش رنگ کوره ای به همراه شیر تخلیه (جهت شستشوی محفظه داخلی) دارای درب شیشه ای با ضخامت 6 میلی متر به همراه وزنه تعادلی با ریل تفلونی جهت حرکت مجهز به فن 1400 دور مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال جهت نشان دادن میزان کارکرد دستگاه و فیلتر دارای درب شیشه ای برقی (بالا بر برقی) مجهز به فیلتر اصلی از نوع هپا برای جذب ذرات تا 3/0 میکرون و فیلتر اگزوز مجهز به روشنایی و UV دارای شیر گاز تاج جلو از جنس MDF دارای چرخ جهت حرکت به همراه کلیه متعلقات فنی مربوطه یک سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش پيوست (2002) مناقصه شماره:یک فرم پيشنهاد قيمت مخصوص پاكت ‹ ج › رديف نام دستگاه تعداد نام شركت سازنده نام كشور سازنده وزن دستگاه زمان تحويل قيمت واحد دستگاه (ريال) قيمت كل (ريال) نام و نام خانوادگي مهرو امضاء هاي مجازتعهدآور شرکت

<< بازگشت به ليست مناقصات
بازديدکنندگان اين صفحه:46404 |بازديدکنندگان امروز:2287|کل بازديدکنندگان:7483050|بازديدکنندگان آنلاين:13|زمان بارگزاري صفحه:0.9555ثانيه